Disminuye letra Aumenta letra

Principal

Inici

Introduccio

Fases

Projectes anteriors

Miembros

Resultats del project

Contacte

FASES

El dispositiu dissenyat per la Unitat de Gràfics i Visió per Ordinador e Intel·ligència Artificial de la UIB es doble.

  • Per una banda controla que el conductor estigui en tot moment en bon estat d'atenció, avisant de qualsevol possible distracció que sigui detectada a partir dels seus moviments i expressions.
  • D'altra banda, incorpora un sistema de control de l'entorn del vehicle.

EQUIP

El cotxe va equipat amb càmeres exteriors i interiors, dotades de raigs infrarojos de manera que són eficients en situacions de baixa lluminositat. Aquests dispositius es complementen amb equips d'emissió d'ultrasons emesos situats junt a les plaques de matrícula de davant i de darrera, així com sistemes de localització com GPS i comunicacions com GRPS, UMTS. Totes aquestes dades són centralitzades al centre de supervisió del sistema. També s'incorporen al centre de control dades de velocitat del vehicle, direcció i trajectòria mitjançat un conjunt de sistemes de localització coordinats que a través dels sistemes de comunicacions envia les dades al centre supervisor.

Així, si per exemple el sistema capta un desplaçament del vehicle cap a la dreta, contrastarà aquesta informació amb la informació que la càmera interior li ofereix del conductor. Si el desplaçament no és voluntari (és a dir, si no hi ha intenció d'incorporar-se voluntàriament a la dreta o de girar) el sistema avisarà amb senyals acústics o lluminosos d'aquesta desviació sobre la conducció correcta. De la mateixa manera, la càmera situada a la part del darrere del vehicle és capaç d'informar al conductor sobre la presència d'obstacles i persones quan l'usuari dona proves, amb les seves maniobres, de no haver-los vist.

El sistema serà capaç d'avisar també d'excés de velocitat i respecte de persones o objectes registrats per les càmeres exteriors i susceptibles de ser atropellats. Avisarà així mateix dels vehicles que s'aproximin a velocitats massa elevades i que suposin un perill de col·lisió. D'altra banda, el sistema recull igualment la informació relativa a senyals de trànsit i passos de vianants.

DETALLS

  1. FASE 1: El projecte es troba ara a la primera fase, és a dir el disseny d'un sistema multiagent intel·ligent que classifiqui les situacions potencialment perilloses durant la conducció i que sigui capaç d'enviar els senyals oportuns al conductor i al centre de control. Així, es desenvolupa un sistema fiable però de baix cost, portable i adaptable a la majoria de vehicles del mercat actual. Fins aquest punt, el sistema desenvolupat no suposa cap intervenció en la part mecànica del vehicle, de manera que el sistema intel·ligent no pot actuar prescindit del conductor, a qui ha d'avisar dels perills detectats. Es tracta doncs d'una adaptació genèrica d'ajut a la conducció i d'avís per augmentar la seguretat.
  2. FASE 2: En una segona fase, el projecte pretén que el sistema pugui actuar directament quan l'avís de perill donat al conductor no té resposta per part d'aquest (en els casos en què l'usuari pot haver sofert un desmai o de extrema gravetat). En aquest cas, el sistema de control actuarà directament sobre la part electrònica i mecànica del cotxe. El desenvolupament d'aquesta segona fase del projecte permetrà desenvolupar eines de gran ajut a persones amb determinades discapacitats o a persones majors, i per evitar accidents per causes humanes. Es tracta, doncs, d'una adaptació més específica que podria ajustar-se a les característiques de cada conductor i vehicle.

Important: Per al desenvolupament d'aquesta segona fase serà precisa la col·laboració d'una firma automobilística en el projecte tot i que suposarà canvis o adaptacions específics en la part mecànica del vehicle.