Llista de Taules (Normal, Student, Xi-quadrat): taulesdistribucions.pdf

Taules que es poden emprar a l'examen:
1.  Taula de Mostreig: 2220-TaulaTeoriaMostres.pdf
2. Taula d'intérvals de confiança: 2220-TaulesIntervalsConfianca.pdf
3. Taula de contrast d'hipòtesi: 2220-TaulesContrastHipotesis.pdf
4. Taules de distribucions:
taulesdistribucions.pdf